СЧИТАНО ОТ 25.09.2020 Г. “АЙТИ ГИКС” ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-18876-C01

АйТи Гикс“ ООД успешно кандидатства с проектно предложение по ОПИК процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Leave a Reply

Your email address will not be published.