СЧИТАНО ОТ 25.09.2020 Г. “АЙТИ ГИКС” ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-18876-C01 АйТи Гикс“ ООД успешно кандидатства с проектно предложение по ОПИК процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.